Menú

Transparència en els convenis que afecten a l'àmbit de l'Eixample Nord

Els convenis que afecten a l'Eixample Nord:

1.- Convenis de col·laboració referents a l'aprofitament urbanístic dels sectors "Platja Llarga" i "Eixample Nord”:

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl referent a la materialització de l'aprofitament urbanístic del sector "Platja Llarga al Sector Eixample Nord", de data 6 d'octubre de 2006.
 • Addenda al Conveni de Col·laboració de data 6 d'octubre de 2006 entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl, signat el 9 d'octubre de 2009.
 • Segona Addenda al Conveni de Col·laboració signat el 6 d'octubre de 2006 entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl, referent a la materialització de l'aprofitament urbanístic del Sector Platja Llarga al Sector Eixample Nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, de data 20 de desembre de 2013.
 • Conveni de Col·laboració Urbanística i de resolució extrajudicial signat entre l'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú i la mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, S.A.", el 6 d'octubre de 2006.
 • Addenda al Conveni de Col·laboració urbanística i de resolució extrajudicial de 6 d'octubre de 2006, signat el 2 de novembre de 2009.
 • Segona Addenda al conveni de Col·laboració urbanística i de resolució extrajudicial de 6 d'octubre de 2006, signat el 13 de desembre de 2012.
 • Conveni de Col·laboració urbanística entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del Sòl, d'una part i la mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, S.A., d'altra signat el 6 d'octubre de 2006.
 • Addenda al Conveni de Col·laboració urbanística signat el 6 d'octubre de 2006 entre l'Institut Català del Sòl i la societat mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, S.A." de data 2 de desembre de 2009.
 • Segona Addenda al Conveni de Col·laboració Urbanística signat el 6 d'octubre de 2006 entre l'Institut Català del Sòl i la mercantil "Subirats Berenguer Immobiliària, S.A.", de data 14 de juny de 2012.

2.- Convenis de cessió anticipada i d'ocupació temporal de sòl per a l'ampliació de la Ronda Ibèrica, amb càrrec a l'aprofitament urbanístic del sector "Eixample Nord".

 • Convenis subscrits amb "Obres Clavé, S.A." en dates 13/06/2006, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 1.850 m² i 3.346 m² respectivament, de la finca registral 1.281-N amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb els Srs. Domínguez Galcerán i Galcerán Margenat, en data 6 de març de 1995, pel que es van cedir gratuïta i perpètuament 663,23 m², de la finca registral 13709-N. Per posterior venda de la finca matriu a "Residencial Fàbrica Nova, S.A.", va ser aquesta la que va formalitzar la cessió, amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb la Sra. Teresa Anglada Rogés en data 10/03/06, pel qual es va cedir gratuïta i perpètuament 74 m² de la finca registral 30.657, amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb el Sr. Pau Soler de Ramón i "Patrimoni Blau, S.L.", en data 25/05/06, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 800 m² de la finca registral 6482N amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb el Sr. Josep Soler Palau en data 14/03/06 pel qual es va cedir gratuïta i perpètuament 159 m² de la finca registral 3485, amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb el Sr. Sebastià Pujol Poch i Albert i Maria Vendrell Soler en data 30 de març de 2006, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 338 m² i 21 m² de les finques registrals 3774 i 20358 respectivament, amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb les Sres. Rosa i Montserrat Galcerán Margenat i Mª Rosa, Juan y Pedro Dominguez Galcerán, en data 17/02/06, pel que es van cedir gratuïta i perpètuament 779 m² de la finca registral 13709N amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb les Sres. Margarita Carbonell Soler i Margarita Durán Carbonell, en data 19/07/06, pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 2.754,41 m² de la finca registral 1602 amb destí a la Ronda Ibèrica.
 • Conveni subscrit amb "Esxapigrup, S.A.,"Proila, S.L."Promotora Expofin, S.L." i Sr. Antoni Roig Moreno, en data 26/07/06 pel qual van cedir gratuïta i perpètuament 1494,14 m² així com un altre porció anterior de 663,23 m², amb un total de 2.157,37 m² de la finca registral 4434, amb destí a la Ronda Ibèrica. 2.10
 • Conveni subscrit amb "Disyven, S.A." en data 21/03/06 pel qual es va cedir gratuïta i perpètuament, 642 m² si bé anteriorment s'havia cedit 1908 m² amb un total de 2550 m² de la finca registral 6669 amb destí a la Ronda Ibèrica. 2.11
 • Conveni subscrit amb el Sr. Jordi Carbonell Farré i Josep Carbonell Trias, en data 14/11/07 pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 69,45 m² de la finca registral 3621N amb destí a la Ronda Ibèrica. 2.12
 • Conveni subscrit amb el Sr. Ricardo Soler i Garrigó pel qual es van cedir gratuïta i perpètuament 1816 m² destinats a la Ronda Ibèrica i 1600 m² a un centre escolar, procedents ambdues porcions de la finca registral 1718.

Es tracta en tots els casos de cessions anticipades a compensar amb aprofitament urbanístic procedent del Sector "Eixample Nord" en els termes que resulta del disposat als convenis i a l'article 156 del TRLU.

3.- Altres convenis urbanístics

 • 3.1 Conveni signat entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 28/03/06 per a la cessió d'una finca propietat d'INCASOL, situada a la zona clau 13, per a la instal·lació d'un centre escolar per part del Departament d'Educació.
 • 3.2 Conveni signat entre l'Ajuntament i la Fundació de la Casa d'Empara, per a la cessió del dret d'ocupació temporal de la finca registral 9072, situada al Sector "Eixample Nord", per destinar a aparcament de vehicles. Renovat i actualitzat el 25/01/2013.

4. - Convenis no urbanístics

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl per tal de regular les aportacions per les despeses ordinàries de funcionament del Consorci urbanístic pel desenvolupament del sector Eixample Nord.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord