Menú

Política de privacitat i protecció de dades personals

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades personals que realitza el Consorci urbanístic per al desenvolupament del Sector Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú (des d'ara el Consorci). Les dades poden ser obtingudes per diferents mitjans de recollida, amb la finalitat de portar a terme les seves competències i serveis a la ciutadania: tràmits, sol·licituds de subvencions, certificats, contractes, inscripcions a activitats, videovigilància, etc

El Consorci aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d'entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s'informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

Política de privacitat

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.vngeixamplenord.cat és:

Consorci urbanístic per al desenvolupament del Sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú
Rambla de la Pau, 44-48
08800 Vilanova i la Geltrú
Correu electrònic: consorci@vngeixamplenord.cat

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web del Consorci, està regulada pel Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d'acord amb l'article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser: a) el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l'execució d'un contracte, c) en compliment d'una obligació legal, d) en compliment d'una missió realitzada en interès públic o e) en l'exercici de poders públics.

El detall de la base jurídica de cada tractament de dades personals que realitza l'Ajuntament es recull al Registre d'Activitats de Tractament que s'enllaça en aquesta Política de Privacitat.

4. Finalitats del tractament de les dades

El Consorci utilitzarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat pel Consorci. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitza diferents tractament de dades personals que principalment responen a les següents finalitats:

* Lliurament de serveis i tràmits del Consorci

Per a què farem servir les seves dades: tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades seran conservades per obligació legal, com a part del registre de tràmits de l'Ajuntament.

* Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adeqüades. Després d'això es suprimiran, excepte que impliqui responsabilitats del Consorci.

El llistat detallat dels tractaments que realitza el Consorci es pot consultar en el seu Registre d'Activitats de Tractament que s'enllaça com a document adjunt.

L'usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consorci o a tercers. El Consorci  es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions del Consorci, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

6. Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web del Consorci i/o de la Seu Electrònica, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Consorci, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Així mateix, per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (Hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d'índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d'aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.


Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari al CONSORCI URBANÍSTIC VNG EIXAMPLE NORD, Rambla de la Pau, 44-48, 08800 Vilanova i la Geltrú, indicant com a referència Protecció de dades o bé mitjançant instància genèrica de la Seu Electrònica.

Així mateix, si vostè considera que el Consorci ha incomplert algun dels preceptes establerts en la normativa, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.cat. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord